Verslag uit de gemeenteraad van 7.9.2016

Op 22 september 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

N-VA wil onverdoofd slachten volledig bannen uit Zele !

 

Toegevoegd agendapunt van N-VA: stop onverdoofd slachten te Zele

In de huidige samenleving beschikken we over de nodige technische en wetenschappelijke middelen en mogelijkheden om het onnodig lijden van dieren te verhinderen en als volstrekt zinloos aan banden te leggen. Als men volstrekt pijnloos een dier kan doden stelt zich dan ook de vraag waarom dat dan ook niet in de praktijk bij ons wordt toegepast.

Aan een Zeels slachthuis werd onlangs alweer geprotesteerd tegen het feit dat dieren (varkens) zouden worden mishandeld. Dat er jaarlijks vele duizenden burgers samenkomen om schapen met een mes zonder enige verdoving de keel over te snijden, kan in deze tijd niet meer worden getolereerd.

Meer en meer is de publieke opinie er van overtuigd dat het zo niet verder kan. In de Scandinavische landen alsmede in Zwitserland, Slovenië en nog andere Westerse landen is onverdoofd slachten niet meer toegelaten. Maar ook in vele moslimlanden voelt men de noodzaak om het nodeloze lijden te stoppen. In Indonesië, het land waar de meeste moslims wonen, maar ook in de Verenigde Arabische Emiraten, Maleisië en Jordanië wordt er massaal veel verdoofd geslacht vlees ingevoerd.

In Nieuw-Zeeland, de grootste exporteur van halalvlees, wordt er verdoofd geslacht. Ook in Marokko zijn er nu al slachthuizen waar er verdoofd wordt geslacht. Een groeiend aantal burgers van alle geloofsovertuigingen hecht meer belang aan een humanere behandeling van dieren.

In het Vlaams Parlement bestaat er een ruime meerderheid om de religieuze uitzondering in de wet op het dierenwelzijn te schrappen. Niettegenstaande dit de wens is van de overgrote meerderheid van de bevolking zorgen louter electorale redenen ervoor dat sommige politici helaas alsnog op de rem blijven staan.

In Vlaanderen heerst godsdienstvrijheid en kan iedereen de godsdienst beoefenen die hij of zij wil. En wij moeten met een zeker pragmatisme en respect kunnen omgaan met de verzuchtingen van de verschillende religieuze gemeenschappen in onze maatschappij. Maar niemand kan zich systematisch op een godsdienst beroepen om uitzonderingen te krijgen op algemeen geldende regels.

Het onverdoofd slachten dient dan ook kordaat te worden gebannen uit onze maatschappij en Zele kan hierin een pioniersrol spelen door als gemeente het goede voorbeeld te geven.

N-VA verzocht de gemeenteraad bijgevolg dat het gemeentebestuur zou beslissen om een totaal verbod uit te vaardigen om nog onverdoofd te slachten op haar ganse grondgebied en dat er geen uitzonderingen worden toegestaan om religieuze redenen en tevens d

 

Varia:

  • N-VA raadslid Tamara Van Laere wees op de gevaarlijke situatie die is ontstaan op het fietspad Zele-Lokeren langsheen de spoorweg. Door het aanbrengen van een betonnen afsluiting is er een vernauwing van de rijbaan ontstaan die heel verraderlijk opdoemt voor de weggebruikers. Zeker bij mistig weer of regenweer. Er dient betere signalisatie te worden aangebracht. De schepen zal het bekijken.
  • Tamara deed eveneens haar beklag omtrent de serie inbraken in het lokaal van de hondenschool (A. De Beulelaan). Al zeven keer dit jaar! Deze toestand is niet langer te dulden. Wat gaat het gemeentebestuur daar aan doen om verder onheil te verhelpen?
  • Scholen die hun sportinfrastructuur ter beschikking stellen van verenigingen na de schooluren kunnen in aanmerking komen voor subsidies. Zo heeft onze Minister van Sport Philippe Muyters beslist. N-VA raadslid Timothy Debeir informeerde naar de mogelijkheden hiertoe te Zele. Ook dat zal bekeken worden.
  • Elke gemeente moet tegen 2018 beschikken over een speelbos. Zele heeft er eigenlijk één. Meer bepaald ter hoogte van de oprit E17. N-VA fractieleider Herman Van Driessche wees erop dat dit bos niet meer in die zin wordt gebruikt wegens heel moeilijk bereikbaar en vooral totaal niet beveiligd om als speelbos in aanmerking te komen. De toereikbaarheid zou verbeteren eens de werken aan het oprittencomplex, die aldaar voorzien zijn, zullen beëindigd zijn, aldus de burgemeester. De veiligheid en het onderhoud van het speelbos zelf zal alsdan (eens) bekeken worden. Al voegde hij er wel nog aan toe dat het onderhoud best ook door de jeugdbewegingen zelf kan aangepakt worden.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is