Verslag uit de gemeenteraad van 29.10.2015

Op 10 november 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

EEN AANZIENLIJKE VERSLECHTERING. MAAR TOCH GOEDGEKEURD !

Site Zandberg – huur percelen: goedkeuren ontwerp - huurovereenkomst.

In het kader van de oprichting van de nieuwe sporthal op de site Zandberg werd er gezocht naar bijkomende ruimte om het bestaande voetbalterrein te kunnen verplaatsen. Iedereen is het er mee eens dat die bijkomende ruimte er moet komen, laat dat duidelijk zijn. Evenwel wordt er thans een huurovereenkomst afgesloten voor 12 jaar. Jaarlijkse huurprijs 6.000 euro voor een stuk weiland van 5.000 m2. Dat is bijzonder veel geld. Zeker als men weet dat in het schattingsverslag de verkoopwaarde van het perceel op 75.000 euro werd bepaald. Waarom het dan niet meteen aankopen, was de voor de hand liggende conclusie. Blijkbaar wilde de eigenaar echter niet verkopen. Logisch als je zo’n hoge huurprijs kunt binnenrijven. Het betreft hier evenwel recreatiezone zodat onteigening perfect mogelijk is. En dit gaat gepaard met snelle inbezitneming, stelde N-VA fractieleider Herman Van Driessche. “Slechte ervaringen met Wijnveld”, opperde de burgemeester. Gaan we het knoeiwerk in het dossier Wijnveld nu gebruiken als argument om niet meer te onteigenen? Bovendien blijkt dat, niettegenstaande de dure investering, de terreinen alsnog niet over de juiste afmetingen zullen beschikken. Ook dat nog. Hoe kortzichtig kan men zijn. Bovendien zouden er plannen zijn om ook het skatepark van Terelst over te hevelen naar de site Zandberg.

Stemming: 14 JA (meerderheid), 12 NEEN (voltallige oppositie).   

 

Sportinfrastructuur Heikant

De kostprijs werd in mei 2015 geraamd op 354.832,50 euro. Thans blijkt dat de laagste bieder op een bedrag van 427.490,06 euro uitkomt. Een afwijking van meer dan 20%. Dat is toch niet meer ernstig. Let wel, het betreft maar een eerste fase. Een tweede fase die het vijfvoudige gaat kosten werd reeds handig doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Ook hier trok N-VA fractieleider Herman Van Driessche sterk van leer om die wantoestand aan de kaak te stellen. In 2006 werd het dossier van het gemeenschapscentrum om dezelfde reden wel helemaal van tafel geveegd en begon men opnieuw. Waarom nu niet ? Uiteraard beseft N-VA, net als elke andere partij, de dringende noodzaak van het project. Daarom onthield ze zich bij de stemming, hetgeen als een vorm van protest dient te worden beschouwd.

Stemming: 14 JA (meerderheid), 12 ONTHOUDING (voltallige oppositie). 

 

Herinrichten van het wegvak N47 ter hoogte van E17 en bedrijvenzones Lokeren en Zele.

Het dossier sleepte al jaren aan. Enkele jaren geleden werd er nog een groot rond/ovaal punt voorgesteld maar dat ging niet door. Nu ligt er een nieuw plan op tafel dat dit keer door het College wel reeds werd goedgekeurd. Maar blijkbaar vindt men dit dossier niet belangrijk genoeg om er een commissievergadering aan te besteden. Het werd nu prompt door de strot van de gemeenteraadsleden geduwd. Een ernstige debat is dan uiteraard onmogelijk. Allerlei technische vragen wierpen zich op en op menige ervan kon logischerwijze geen antwoord worden verstrekt. De kers op de taart kwam er van de gewezen schepen van mobiliteit: het zal nog (een tiental) jaren aanslepen en het resultaat zal een (aanzienlijk) verslechtering zijn. Maar toch keurde hij het goed.

Stemming: 14 JA (meerderheid), 10 NEEN (N-VA en CD&V), 2 ONTHOUDING.

 

  Goedkeuring nieuw subsidiereglement.

Op de commissievergadering voor jeugd (de eerste na drie jaar overigens) werd dit reglement uitgebreid besproken en werden talloze opmerkingen weerhouden die uiteindelijk, na advies van de jeugdraad, ook werden opgenomen in het nieuw reglement. Op één na evenwel. De forfaitaire bedragen bleven dezelfde, maar de restbedragen stonden niet meer vast en werden veranderd in een variabele waarde. N-VA raadslid Timothy Debeir hamerde echter op het belang van dit punt, hetgeen ook door de jeugdraad reeds was gesteld. Het bedrag van de subsidie dient er concreet in te staan zodat er geen onzekerheid is over het al of niet dalen in de toekomst. Uiteindelijk werd het punt (terecht) aangepast zodat de minimumbedragen worden opgenomen en er enkel maar een wijziging naar boven toe kan plaatsvinden. De jeugd(raad) kan dus op beide oren slapen.

 

VARIA

  • Het logo stond nog eens ter discussie. 1515 zelenaars hebben geldig gestemd. Dat er bijna 19.000 zelenaars tegen zijn wil men niet gezegd hebben. Prijskaartje tot heden: 17.000 euro.
  • N-VA raadslid Timothy Debeir informeerde nog eens bij de uittredende schepen van middenstand hoever het stond met het terrasreglement. Er is een vergadering gepland in november en er komt nog een commissievergadering.
  • N-VA fractieleider Herman Van Driessche kwam nog eens terug op de plaag van de fietsendiefstallen. Gaat men bij de pakken blijven zitten of acht men het probleem belangrijk genoeg om bv camera’s te plaatsen of bijkomend toezicht te houden? Dat de slachtoffers voorzichtig dienen te zijn met het gebruik van sociale media, weten ze intussen ook wel. Maar dat volstaat niet.

Herman Van Driessche

Fractieleider N-VA Zele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is