Verslag uit de gemeenteraad van 2.6.2016

Op 8 juni 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Mobiliteit

N-VA voorstel ‘slimme fietspaden’ krijgt navolging in lokeren !

 

Gedeeltelijke verplaatsing buurtweg 234: definitieve beraadslaging.

Het punt werd unaniem goedgekeurd maar toch waarschuwde N-VA fractieleider Herman Van Driessche voor het juridische gehakketak waarin dit dossier dreigt terecht te komen. Door de Bestendige Deputatie (Provincie) werd immers vorig jaar reeds besloten tot het behoud van deze voetweg nadat de gemeente een verzoekschrift had ingediend tot afschaffing. Teneinde alsnog een oplossing te vinden werd dan maar door de provincie ‘ingefluisterd’ om een verplaatsing aan te vragen. Evenwel blijft het af te wachten of dat zomaar kan. Immers is het duidelijk dat deze procedure louter dient om één bedrijf ter wille te zijn en in feite het algemeen belang niet echt aan de orde is. Er werden dan ook enkele bezwaren ingediend. Daarbij blijkt er ook nog twijfel te bestaan over de vraag wie nu precies eigenaar is van het perceel grond waarlangs het nieuwe tracé zou lopen en het is zelfs niet uitgeklaard of dat perceel tot Zele of Berlare behoort. Van Driessche: “De bestendige Deputatie zal het allicht wel goedkeuren maar als er verdere stappen worden ondernomen door de klagers kan dat nog wel een vervelend staartje krijgen.”

 

VARIA

 

  • Een meerderheidspartij zwaaide onlangs in de media met een folder die moet dienen om anderstaligen aan te sporen om goed Nederlands te spreken. Het was enigszins een reactie op de heisa in verband met het spreken van teveel Turks op het gemeentehuis, hetgeen door N-VA op de vorige gemeenteraad aan de kaak werd gesteld. De folder is tekstueel letterlijk overgenomen van een folder uit Aalst waar een N-VA burgemeester en schepen het hebben samengesteld. Niks dan lof dus, aldus gemeenteraadslid Herman Van Driessche (N-VA). “Alleen hebben we die folder nog steeds niet verspreid gezien. Er zouden tevens pamfletten komen op het gemeentehuis. Maar ook daarvan zagen we tot heden nog steeds geen spoor.
    Van Driessche wilde dan ook weten hoever het ermee stond. “Eerstdaags komt dat in orde", was het antwoord van de schepen.
  • Lokeren gaat nu ook 8 km ‘slimme’ fietspaden aanleggen. Reden te meer om nog eens te informeren hoever het staat met ons dossier. Herinner u dat N-VA dit punt erdoor kreeg (bij unanimiteit) op de gemeenteraad van januari jongstleden. Wanneer zal er een slimme verlichting aangebracht worden aan het fietspad langsheen de spoorweg van Zele naar Lokeren? “We zijn ermee bezig, was het antwoord van de bevoegde schepen.” Het zou wenselijk zijn dat dit nog voor de donkere nadagen van de herfst in orde komt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is