Verslag uit de gemeenteraad van 26.10.2017

Op 27 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Ondertekening burgemeesterconvenant tegenstrijdig met oplaadpalen in centrum Zele?

Zele besliste op de laatste gemeenteraad om toe te treden tot de burgemeesterconvenant. Vorig jaar waren de rapen blijkbaar nog niet gaar want toen werd de vraag vanwege de oppositie door de meerderheid afgewezen. Het uitgangspunt van de convenant is de uitstoot van CO² met 40% te verminderen. Het punt werd unaniem goedgekeurd.

Toch werd er één randbemerking van N-VA fractieleider Herman Van Driessche gemaakt: “Er werd zopas een oplaadpaal voor elektrische wagens geplaatst op de Markt. Is dat niet wat tegenstrijdig met de visie om het autoverkeer zoveel mogelijk te weren uit het Centrum van de gemeente? Wie de vergaderingen over de groene stroom heeft bijgewoond weet dat dit wel degelijk de bedoeling is op lange termijn.”

N-VA is geen tegenstander van het plaatsen van die oplaadpalen. Alleen stelt zich de vraag of die uitgerekend op de Markt moeten staan want daar dreigt in de eerstkomende jaren een extra file te ontstaan van voertuigen die aanschuiven om een oplaadbeurt.

 

Gemeentelijke geboortepremie goedgekeurd

 In 2013 stelde N-VA fractieleider Herman Van Driessche voor om de geboortepremie gelijk te stellen voor alle kinderen. Tot dan kwam enkel de eerstgeborene in aanmerking. De meerderheid had hier in 2013 geen oren naar.

Op de laatste gemeenteraad kwam het College zelf met dit voorstel op de proppen. “De tijden zijn veranderd”, heet het dan. Verkiezingen in aantocht? Voor elk geboren kind wordt nu een geschenkbon voorzien van 50 euro.

 

Subsidiereglement eenoudergezinnen met kinderen goedgekeurd

Er komt een tegemoetkoming van 50 euro per kind, in de vorm van een geschenkbon. In de commissie werd op vraag van N-VA fractieleider Herman Van Driessche wel een aanpassing doorgevoerd: er werd een leeftijdsgrens van 25 jaar vastgesteld.

Van Driessche: “Men kan immers niet zomaar levenslang ten laste blijven als kind. Ook stipten we nogmaals aan dat Zele nog steeds de tweede armste gemeente blijkt te zijn van de provincie Oost-Vlaanderen. Hamme is ondertussen enkele plaatsen opgeklommen, maar wij blijven net boven Ronse bengelen. Helemaal geen fraai beeld.”

 

Verlichting fietspad langs de spoorweg blijft voor beroering zorgen

Het “verlicht fietspad” langsheen de spoorweg blijft voor beroering zorgen. Vorige maand nog informeerde N-VA fractieleider Herman Van Driessche naar de stand van zaken en werd er geopperd dat de provincie talmde met het dossier. Reden om eens te informeren bij de provincie zelf. Provincieraadslid Annemie De Muyt voelde de bevoegde deputé (SP.a) aan de tand om te weten hoe de vork nu precies aan de steel zat en dit was zijn antwoord:

“De fietsverbinding tussen Lokeren en Zele langs de spoorlijn 57 werd voor het grootste deel gerealiseerd in de periode 2007-2013. De verlichting behoorde in die periode nog niet tot de standaarduitrusting van wat we vandaag een fietssnelweg zouden noemen. Toen was er sprake van langeafstandsfietspaden. We hebben natuurlijk op een bepaald moment gezegd dat we naar fietssnelwegen moeten gaan. Toen hoorde verlichting daar nog niet standaard bij. Nu zijn de inzichten, sinds dat wij ons fietssnelwegennetwerk hebben uitgerold, enigszins gewijzigd. Bij de fietssnelwegen die we vandaag aanleggen, wordt van in het begin verlichting voorzien om tegemoet te komen aan de behoeften van de mensen die dagdagelijks die fietssnelweg gebruiken.

Slechts in uitzonderlijke gevallen plaatsen we geen verlichting meer. Dat was bijvoorbeeld het geval toen we langs het Heidebos in Moerbeke trokken, dus wanneer er natuurredenen zijn en we moeten overleggen met Natuur en Bos dan wordt daar soms van afgeweken. Normaal gezien plaatsen we ze dus wel. Evident is dat niet altijd, want in tegenstelling tot de gemeenten zijn wij, doordat wij geen eigen wegeninfrastructuur meer hebben, geen automatische contractant van Eandis en kunnen we dus ook niet aansluiten op hun netwerk, wat de gemeenten wel altijd doen. Daarom hanteren we twee scenario’s.

Wanneer er nieuwe fietssnelwegen worden aangelegd, wordt de verlichting weliswaar gelijktijdig met het fietspad aangelegd, maar is ze vervat in een aparte regeling, waarbij de gemeente de verlichting laat plaatsen door Eandis en dan deze investering volledig recupereert bij ons. Dus het kost hen niets, maar zij zijn het die het via Eandis doen en ze recupereren dan het bestede bedrag bij ons. Dat is voor nieuwe fietssnelwegen. Voor de bestaande, waar dus vroeger geen verlichting aanwezig was en waar men nu wel verlichting wil voorzien, stimuleren wij de gemeenten om zoveel mogelijk daar ook verlichting te voorzien. In begin kregen zij daar 80% subsidie voor, 40% van Vlaanderen en 40% van ons. Vandaag de dag krijgen ze daar 100% subsidie voor, 40% van Vlaanderen, 60% van ons. Maar om die subsidie te kunnen ontvangen, ik heb het al gezegd, moeten gemeenten zelf een dossier opmaken. Ze moeten zelf het verlichtingsdossier opmaken en dan kunnen zij dat later recupereren. Zo werken we met de stad

Lokeren al sinds midden 2016 aan een dossier om verlichting te voorzien langs alle fietssnelwegen op hun grondgebied. Jammer genoeg kreeg die studie om dat uit te rollen nog geen groen licht van de kwaliteitsadviseur van het Vlaams Gewest, maar wij maken ons sterk, samen met de stad Lokeren, dat we via een aantal aanpassingen aan heel dit plan alsnog een fiat kunnen krijgen van de Vlaamse kwaliteitsadviseur. Ik heb dan ook in de kranten gelezen dat er in de gemeenteraad van Zele discussie was over de verlichting en dat wij de boosdoener zouden zijn, maar het enige wat de gemeente Zele moet doen, is eigenlijk hetzelfde als wat de stad Lokeren doet, namelijk een dossier opstarten en dan kunnen zij daarvoor voor 100% vergoed worden. Ik heb echter geen weet en ook de dienst Mobiliteit van onze provincie heeft geen weet of dat er al een dossier daarover is opgestart door de gemeente Zele. We kunnen hen alleen maar aanmoedigen om dat zo snel mogelijk te doen en dan kunnen zij, wanneer dat wordt uitgevoerd, op 100% subsidie rekenen.”

 

Deze tussenkomst staat op film en werd afgespeeld tijdens de gemeenteraad hetgeen meteen voor een primeur zorgde.

De schepen van mobiliteit was klaarblijkelijk toch al op de hoogte van deze nieuwe wending. Herman Van Driessche: “De fakkeltocht van N-VA en de uitgebreide verslaggeving in de pers ervan zal daar niet vreemd aan geweest zijn. De schepen deelde een kopie uit waaruit moest blijken dat de aanvraag tot subsidiëring wel degelijk verstuurd was naar de provincie. Meer bepaald op 2016-11-08. We willen hem best geloven maar dit was wel reeds in januari 2016 beslist. In de gemeenteraad van 7.7.2016 kwam N-VA nog eens hierop terug nadat was gebleken dat Lokeren intussen ook een dossier had ingediend!”

Het blijkt inderdaad de provincie te zijn dat de bal totaal heeft misgeslagen. Van Driessche: ”Wij geven dit ook toe maar hoe dan ook, dank zij de blijvende inzet van onze fractie zal het dossier minstens uit zijn diepe winterslaap zijn ontwaakt. En dat is meer dan nodig. Enkele weken geleden kwam er ter hoogte van het veer te Schellebelle nog een fietser om het leven omdat het fietspad/jaagpad aldaar niet verlicht is. We gaan toch niet wachten tot het hier ook gebeurt?”

 

Zele scoort matig op veiligheidsbeleid

Uit recente cijfers is gebleken dat Zele een 5 scoort op gebied van veiligheid. Op de laatste gemeenteraad had zowat elke fractie daar zijn zegje over. Er werden vragen gesteld waarom Berlare zoveel hoger scoort? “De samenstelling van de bevolking is niet hetzelfde”, zo was het verweer. Wild rijgedrag en straatracen zou weer zijn toegenomen.

N-VA fractieleider Herman Van Driessche: “Kordaat optreden hiertegen is de boodschap. De hete patat doorschuiven naar het gerecht (“dat te laks zou zijn”) is tijdens zo’n discussie al te gemakkelijk. Ook de politie moet krachtdadig blijven optreden waar nodig!”

 

Vervuiling beek Durmen

Er zijn klachten van buurtbewoners te Durmen wegens vervuiling van een beek ter hoogte van het industriepark. N-VA raadslid Timothy Debeir wilde weten wat daar precies aan de hand is, of er een onderzoek is gebeurd door de diensten van de polder en wat voor resultaat dit heeft opgeleverd. Het antwoord van de schepen was eerder vaag. Hij was wel reeds op de hoogte van de situatie doch bijkomende onderzoeken waren nog niet gestart. Men tast voorlopig nog in het duister maar de toestand zal van nabij worden opgevolgd.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is