Verslag uit de gemeenteraad van 23.11.2017

Op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Herstel kerktoren Sint-Ludgerus kost gemeente 150.000 euro

De N-VA fractie vroeg op de laatste gemeenteraad of er al iets meer geweten was over de geraamde kostprijs van het herstel van de toren van de Sint-Ludgerus kerk. Het hangt er nog vanaf of er in 1 of in 2 fases (bij hoogdringendheid) zal worden gewerkt. Maar in totaal zouden de werken geschat worden op ca. 690.000 euro. Hiervan wordt het grootste deel gesubsidieerd door het Vlaams Gewest. Voor de gemeente wordt de tussenkomst geraamd op ca. 150.000 euro. Dit bedrag wordt opgenomen in het budget van 2018.

 

Zorgt belangenconflict Franstalige gemeenschap voor meerkost Zeelse begroting?

Op de laatste Zeelse gemeenteraad werd het meerjarenplan en het budget 2018 besproken. N-VA fractieleider Herman Van Driessche merkte hierbij op dat de Franse Gemeenschap een belangenconflict heeft ingediend tegen de voorgenomen herziening van het pensioenstelsel voor ambtenaren in dienst van de gemeente. De jaren als contractueel zouden niet meer gelijkgeschakeld worden met de jaren als statutair bij die herziening. Dat komt nu op de helling te staan zodat dit voor de gemeenten een aanzienlijke meerkost kan inhouden. Van Driessche vroeg of daarmee rekening is gehouden in het meerjarenplan? ‘We zullen dit meenemen naar de commissie begroting’, luidde het bij het college.

 

Nog geen stil vuurwerk in Zele

Op de laatste gemeenteraad wou N-VA raadslid Timothy Debeir weten of er iemand van het college naar de presentatie van het ‘stil vuurwerk’ was geweest. Het antwoord was, na wat verbaasd rondkijken, negatief. Debeir: “Dergelijk vuurwerk zou 60% nochtans minder lawaai veroorzaken en valt dus zeker te overwegen. Zele beschikt trouwens over een vuurwerkfabriek zoals we allen best weten. Voor de kerstmarkt is het vuurwerk al besteld en komt het voorstel te laat. Maar naar de toekomst toe kan het zeker worden bekeken. Misschien ook eens aan denken op 11 november. Wie de beelden gezien heeft op TV-Oost kon vaststellen dat de sommige leden van jeugdbewegingen behoorlijk geschrokken waren bij de eerste knallen.”

 

Intern reglement Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw strijdig met Burgerlijk Wetboek?

Op de laatste gemeenteraad kwam er een vraag van N-VA fractieleider Herman Van Driessche over het intern reglement bij sociale woningen. Wie een sociale woning huurt bij de GMVW (Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw) dient volgens een intern reglement de huurwaarborg in handen van de verhuurder te betalen en kan deze niet deponeren op een geblokkeerde rekening op eigen naam.

Van Driessche: “Nochtans is dat in het Burgerlijk Wetboek voorzien. Eén en ander is het gevolg van een sociaal huurbesluit van 2009 die deze mogelijkheid voor sociale huisvestingsmaatschappijen weliswaar voorziet maar zeker niet verplicht oplegt. Daarom wilde ik van het college weten of dat principe altijd per definitie wordt toegepast en of het logisch is dat er meer dan 800 euro wordt gevraagd. Immers, dat bedrag is volgens het decreet het maximum bedrag.” Het college zal het probleem bij de GMVW aankaarten en nader bekijken.

 

Laadpalen in Zele blijven voor wrevel zorgen

Vorige gemeenteraad bracht N-VA fractieleider Herman Van Driessche de laadpaal op de Markt al ter sprake. Toen werd de bemerking gemaakt dat men het autoverkeer zoveel mogelijk wil weren uit het centrum maar dat men wel tegelijk een oplaadpaal voor elektrische wagens plaatst op de markt.

Nu was de laadpaal op de Zandberg aan de beurt. Blijkbaar is er hierbij geen overleg met de buurtbewoners gepleegd. Van Driessche stelde voor om het voorbeeld van Lokeren in overweging te nemen. “Daar staat b.v. een ganse serie palen op de parking van het Biznishotel. Misschien stellen bepaalde bedrijven in Zele graag hun parking ter beschikking van potentiële klanten. Zo kunnen ze hun auto opladen tijdens het winkelen. Eens gaan praten kan nooit kwaad en wie weet komt daar een goede oplossing voor iedereen uit de bus.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is