De redenen waarom wij tegen het mobiliteitsplan stemden.

Op 22 april 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Op de laatste gemeenteraad was er heel wat te doen over de testfase van het mobiliteitsplan. Wij wilden weg van de emotie en naar een inhoudelijke onderbouwing. Je kunt hieronder onze stemverklaring lezen:

N-VA - Zele Vlakaf onderschrijft de principes van de Groene Stroom zoals deze in de vorige legislatuur werden vastgelegd.

 

 

De belangrijkste krachtlijnen daarvan waren:

- De bretel als drager van de ruimtelijke structuur.
- De vergroening van het centrum, het aangenamer inrichten van de pleinen.
- Dat het openbaar domein aangenamer en comfortabeler moet worden voor fietsers en voetgangers.
- Het centrum moet bereikbaar blijven maar verplaatsingen die niet gericht zijn op het centrum moeten afgeleid worden.
- In het centrum worden er parkeerplaatsen behouden met een hoge rotatie.

Wij zijn ook grote voorstanders van de veilige schoolomgevingen. Wie zijn kinderen of kleinkinderen aan de schoolpoort afzet ziet vaak gevaarlijke taferelen. We geloven in de schoolstraten. Het feit dat ouders hun kinderen niet meer voor het zebrapad uit de auto kunnen zetten, zal er voor zorgen dat ze misschien wat vaker de fiets zullen nemen. De testfase zal uitwijzen of er geen bijsturingen nodig zullen zijn.

Nadat we alle infomomenten en adviezen grondig besproken hebben, na het overleg in de commissie en na een evaluatie in onze fractie hebben we volgende conclusies getrokken:

Het klopt dat dit plan voortgaat van de plannen van de groene stroom van de vorige legislatuur. Maar die plannen namen de Kouterstraat en Driesstraat als hoofdbanen, de zogenaamde bretels, waarlangs het verkeer in het centrum geleid werd.

Daarnaast staat er ook:

De historisch gegroeide as, de structuur van het voormalige straatdorp met de Kouterstraat-Oudburgstraat, Cesar Meeusstraat, Dr. Armand Rubbensstraat en De Deckerstraat, wordt als één structuur vormgegeven. Dit zorgt voor een grotere leesbaarheid en sterkere identiteit van de kern van Zele.

In de plannen die nu op tafel liggen worden deze bretels niet meer gehanteerd en wordt onze kern in twee gesplitst op de Markt. Wij vrezen hiervoor heel wat negatieve effecten die de doelstellingen die vooropgesteld werden tenietdoen:

De milieueffecten worden tenietgedaan doordat auto’s veel langer in het centrum blijven. De knips zorgen er voor dat auto’s veel langer rondrijden vooraleer ze op hun bestemming geraken wat het fijn stof en CO2 uitstoot niet zal doen dalen. Deze vrees wordt ook geuit in het advies van de milieuraad.

We vrezen dat de knip op de markt nefast is voor de handelaars. We hebben op de wijkraden in de wijken buiten het centrum meermaals gehoord dat ze dan wel naar Hamme, Dendermonde of Lokeren zullen gaan winkelen. Wij willen het centrum toegankelijk houden voor alle inwoners ipv hen naar andere gemeenten te duwen.

Doordat er heel wat zachte knips komen, waar bussen wel nog kunnen doorrijden, vrezen we dat er nog steeds gevaarlijke situaties zullen zijn met fietsers en voetgangers. Vooral omdat zij die bussen niet zullen verwachten.

Daarnaast vrezen we voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers in de Driesstraat en Elststraat doordat daar dubbele richting ingevoerd wordt. Ook de vrachtwagens die moeten manoeuvreren in de buurt van het sportplein en de St-Ludgerusdries en de lijnbussen die nog steeds mogen doorrijden zorgen voor gevaarlijke situaties.

We vrezen dat de vele knips de druk op de wijken zal verhogen. Mensen zoeken van nature uit de weg van de minste weerstand. Ipv de omleidingswegen te volgen, zullen ze langs de wijken rijden. De straten waar nu vaak kinderen spelen zullen drukker verkeer te slikken krijgen.

Het wegleiden van de vrachtwagens van de Colruyt langs de Langestraat ipv langs de Stokstraat is allesbehalve veilig. De Langestraat ligt op een schoolroute en wordt dus gebruikt door heel wat – vaak onervaren – fietsers.

Ook de knip op de Koevliet is niet ideaal, aangezien de zorgstraat per definitie mensen aantrekt die minder goed te been zijn.

We vrezen dat de zeer drastische maatregelen hun doel voorbijschieten. We merken in de verschillende adviezen dat er heel wat kanttekeningen worden geplaatst bij de testfase zoals ze nu voorligt en betreuren dat er nooit bekeken kon worden om daaraan tegemoet te komen. Ook het advies van de politie was duidelijk: de handhaving zal niet altijd optimaal zijn waardoor de kans op onveilige situaties reëel is. Om al deze redenen kunnen we er niet mee instemmen om de testfase goed te keuren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is