Gemeenteraad van 7.7.2016

Op 18 juli 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag te Istanbul

De agenda zelf was vrij beperkt ware het niet dat er door de oppositie extra punten werden toegevoegd.

 

Verlichting Vlietstraat

Eén van de punten handelde over de fietsonveilige situatie aan de Vlietstraat. Omwille van de slechte staat van de verlichtingsarmaturen werden deze door Eandis verwijderd. In eerste instantie zouden ze niet vervangen worden maar bij nader inzien gaat men deze alsnog vervangen. Evenwel kan dit nog een tijdje duren en dreigt er een vacuüm in de donkere wintermaanden. Vandaar het voorstel van de collega’s van de oppositie om in afwachting in een tijdelijke oplossing te voorzien. De burgemeester wilde dit voorstel in eerste instantie niet zomaar aannemen. Zich inzetten wel, maar een concreet engagement aangaan vond hij te ver gaan. N-VA fractieleider Herman Van Driessche kwam hierop tussen en beklemtoonde dat er in het belang van de schoolgaande jeugd enkel een resultaatverbintenis kan aangegaan worden en dat de gemeente alsmede de burgemeester in persoon hoe dan ook aansprakelijk zouden worden gesteld als er, wat niemand wenst, toch een zwaar verkeersongeval zou gebeuren. N-VA drong er dan ook op aan om het welles-nietes spelletje te stoppen en niet te discussiëren over punten en komma’s maar tot een consensus te komen voor het te laat is. Dienvolgens werd de tekst enigszins aangepast zodat het punt uiteindelijk kon worden aangenomen. De veiligheid primeert.

 

Vragen N-VA Fractie

 

Uit onofficiële bronnen in de media vernam de N-VA fractie dat het bibliotheekbezoek te Zele een dalende tendens zou vertonen. Vandaar de volgende vragen:

 

 • Gelieve een overzicht te geven van de bezoekerscijfers van de laatste 5 jaren?
 • Zijn er duidelijke trends te merken in de bezoekerscijfers. Indien het inderdaad gaat om een daling, zijn daar bepaalde oorzaken voor te vinden?
 • Zijn er aparte cijfers voor wat betreft het bezoek van de schoolgaande jeugd ?
 • Hoe zorgt de gemeente er voor dat de bibliotheek aantrekkelijk blijft voor Zelenaars?

De bevoegde schepen bevestigde de dalende trend van het bibliotheekbezoek. In 2011 telde men nog ruim 67.000 bezoekers. In 2012 was er een lichte daling tot 66.000, in 2013 tot 60.000, In 2014 tot 50.000 en in 2015 tot 45.000. Dat is dus vrij aanzienlijk.

De schepen haalde drie oorzaken aan:

 • Het digitale platform waardoor mensen van thuis uit zaken kunnen inkijken.
 • RFID. Een technologie  waardoor lezers hun uitgeleende boeken volautomatisch kunnen    inleveren. Ca. een 1.000-tal per maand op dit moment.
 • Meer verplaatsingen naar buiten uit zoals naar scholen, rusthuizen, …   

Als oplossing streeft men naar meer openingsuren, meer aanbod (o.a. van strips), meer promotiecampagnes, extra lezingen, een koffiehoek, …

 

Vlaams viceminister - president Liesbeth Homans kondigde enkele maanden geleden aan dat Zele in aanmerking kwam voor subsidies om een deradicaliseringsambtenaar en 1 euro maaltijden in te voeren in Zele.

 

 • Wat is het resultaat van deze maatregelen?
 • Kunnen hierover precieze cijfers worden medegedeeld ?
 • Hoeveel maaltijden van 1 euro werden er verstrekt in de periode  tussen 1 januari en 30 juni 2016 ?
 • Wie maakt er gebruik van?

De OCMW-voorzitter antwoordde dat er tot op heden (sedert maart 2016) een zevental kinderen gebruik van hebben gemaakt. Het is evenwel nog te vroeg om hierover meer details vrij te geven of om hieruit bepaalde tendensen af te leiden.

 • Wat zijn de resultaten van de deradicaliseringsambtenaar tot nu, in welke mate wordt diens taak opgevolgd ?

Hierop kwamen we te weten dat er een project loopt waarbij deze ambtenaar samenwerkt met o.a. de veiligheidscel, OCMW, Juvenes, sportverenigingen edm. Er komt ook een folder over deradicalisering. We vernamen ook dat de straathoekwerker niet meer actief is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is