Gemeenteraad van 24.11.2016

Op 1 december 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Jeugd

Milieubelasting na drie jaar al voor de helft afgevoerd!

 

Oprichting van een intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap

Aan de gemeenteraad werd voorgesteld om akkoord te gaan met de toetreding tot een IOED (intergemeentelijk onroerend erfgoeddecreet) die opgericht wordt als projectvereniging binnen het RLSD (vzw Regionaal landschap Schelde-Durme) en de RLSD te machtigen om een aanvraagdossier voor erfgoedsubsidies in te dienen bij de Vlaamse overheid. Het punt werd unaniem goedgekeurd maar toch had de N-VA fractie enkele vragen waarop door de bevoegde schepen slechts zeer vaag werd geantwoord. Alles moet nog geregeld worden en ‘we zullen wel zien hoe het evolueert’. Wat we al kunnen onthouden is dat er geen zitpenningen worden uitgekeerd aan de afgevaardigden van de gemeenteraad. Tevens, dat er nog geen aanwervingen zijn gebeurd. En tenslotte, dat Zele op dit moment geen projecten heeft aan te bieden die in aanmerking zouden komen om middelen toegewezen te krijgen.

 

Extra agendapunt toegevoegd door N-VA: alcohol op evenementen voor de jeugd

Deze zomer was er veel te doen rond de vergunningspolitiek voor het verkopen en serveren van alcohol op evenementen van jeugdverenigingen. Willekeur leek de norm te zijn, want de ene vereniging kreeg zonder problemen een vergunning, een andere kon er geen verkrijgen en bij nog een andere werd die zonder al te uitgebreide motivatie op het laatste nippertje - de dag zelf- ingetrokken, zelfs als die vereniging in kwestie alle voorbereidingen reeds had getroffen.

Omdat het op dit moment onduidelijk is wat de voorwaarden voor het bekomen van een drankvergunning zijn, wil N-VA deze patstelling doorbroken zien en aan de gemeenteraad vragen hieromtrent een beslissing te nemen.

Onze fractie laakte in het verleden reeds de gebrekkige communicatie die wordt gevoerd vanuit het College van Burgemeester en Schepenen. Nochtans is een duidelijke communicatie een onderdeel van een van de drie beleidsdoelstellingen die deze meerderheid zichzelf heeft opgelegd in het Meerjarenplan 2014-2019.

Het standpunt van onze fractie is in dit dossier klaar en duidelijk. Vanuit de hogere overheid bestaat er een ondubbelzinnige regelgeving met betrekking tot het serveren en verkopen van alcoholische dranken aan jongeren. Als we de wetteksten er op naslaan, lezen we dat alcoholische dranken in geen geval mogen verkocht worden aan jongeren beneden de 16 jaar. Voor sterke dranken geldt een verbod voor jongeren onder de 18 jaar. Deze regelgeving, in combinatie met het verantwoordelijkheidsgevoel dat onze Zeelse verenigingen typeert, leidt ertoe dat de gemeente Zele geen strengere regelgeving moet hanteren.

Onze Zeelse jeugdverenigingen hanteren reeds een duidelijke policy inzake de verkoop van alcoholische dranken aan jongeren. Denk maar aan bandjes met kleurcode waarmee op die manier de leeftijd kan gecontroleerd worden, spandoeken en banners op evenementen, tot zelfs security die een oogje in het zeil houdt.

We geloven ook dat een verbod op het serveren van alcoholische dranken geen goed signaal is in de sensibilisering van jongeren inzake alcoholconsumptie.

Daarnaast vinden we het discriminerend dat de regels enkel gelden voor jeugdverenigingen en bv niet voor sportclubs of andere verenigingen. Ook bij hen zijn vaak veel jongeren actief, of komen er minderjarigen naar de evenementen, maar zij worden dan niet onderworpen aan de strengere regels.

Met alles hierboven gesteld rekening houdend, vond onze fractie tevens dat de Zeelse Jeugdraad een cruciale gesprekspartner is met betrekking tot het opstellen van een gemeentelijk fuifreglement en dat wij graag van de bevoegde schepen willen vernemen wat het standpunt van de jeugdraad in dit dossier is.

Hierbij stellen zich evenwel de volgende bedenkingen:

 

  • Hoe ver staan de gesprekken met de Jeugdraad over het fuifreglement en het schenken van alcohol? Wanneer zal hier een beslissing genomen worden?
  • Er zijn momenteel verschillende jeugddossiers lopende. Is het mogelijk die dossiers te agenderen in een commissievergadering zodat we ze in de diepte kunnen bespreken?
  • Zijn er plannen om ook met de andere adviesraden samen te zitten en ook daar beperkingen op te leggen op het vlak van alcoholgebruik op evenementen?
  • In hoeverre zijn er concrete plannen om tijdens grote evenementen restricties op te leggen aan nachtwinkels, iets wat in het verleden al aangekondigd werd op de gemeenteraad?

 

Daarom vroeg raadslid Timothy Debeir aan de gemeenteraad dat het gemeentebestuur zich verbindt tot:

 

  • Een duidelijke communicatie zoals vooropgesteld staat in de strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 en ervoor zorgt dat minstens 4 weken vooraf verenigingen weten of hun vergunning al dan niet is goedgekeurd. Op die manier is er ook voldoende tijd voor de verenigingen om verdere vragen te stellen en adviezen te vragen aan het bestuur.
  • De Jeugdraad te erkennen als cruciale gesprekspartner in dit en nog vele andere jeugddossiers en rekening te houden met de voorstellen en aanpassingen die de jeugdraad voorstelt.
  • Het huidige beleid te handhaven zodat jeugdverenigingen zich moeten houden aan dezelfde regels als andere verenigingen als het gaat over het schenken van alcohol op evenementen.

Het resultaat liet niet lang op zich wachten. De commissievergadering komt er en werd meteen vastgelegd op 17 januari 2017. Hierop zullen alle vragen en opmerkingen aangaande dit agendapunt uitgebreid besproken worden.

 

VARIA

 

  • Bij het aanbrengen van een fietstunnel in Lokeren werd er volgens de media enkele weken geleden nipt een ‘ramp als in Ghellingen’ vermeden. Blijkbaar waren de werklui niet op de hoogte dat de gasleiding (die vertrekt vanuit Zeebrugge) vlakbij lag. N-VA fractieleider Herman Van Driessche beklemtoonde dat deze gasleiding ook dwars door het Zeelse grondgebied loopt. Kunnen we uit het gebeurde onze lessen trekken en is de uiterst precieze ligging van die leiding voor elke aannemer perfect traceerbaar ? De burgemeester bleek er nogal gerust in te zijn.
  • Er is nogal wat commotie ontstaan over het optreden van de schepen van integratie naar aanleiding van ‘het briefje van de Sint’ aan een Turks meisje. Verwijten van racisme werden in de ether geslingerd. Toen echter bleek wie dat briefje had geschreven werd echter serieus gas teruggenomen. Bleek dat de schepen voor zijn beurt had gesproken en zich alweer duidelijk vergaloppeerd had. Hierover aan de tand gevoeld bleek hij echter totaal spreekverbod te hebben gekregen. Onze burgemeester trok dus het laken (Erdo)gans naar zich toe. N-VA fractieleider Herman Van Driessche maakte nog de bedenking of de storm even snel zou bedaard zijn indien de betrokken sint een onbekende zou zijn gebleven, of iemand uit het zogenaamde ‘verkeerde kamp’. 
  • Uit de media vernamen we dat Zele de milieubelasting gaat halveren. De burgemeester klopt zich hierbij fier op de borst dat hij de belastingen (voor de allereerste keer) heeft verlaagd. Dat is toch wel straf. Deze milieubelasting (van 55 euro) werd de zelenaars door de strot geramd bij beslissing van eind december 2013. N-VA stemde toen uiteraard radicaal tegen! Immers, een jaar eerder, meer bepaald in de aanloop naar de verkiezingen, beloofde de burgemeester en de diverse meerderheidspartijen op hun zieltje dat er van een belastingverhoging absoluut geen sprake kon zijn (‘read my lips …’). Die verkiezingsbeloftes werden op ‘Trumpsiaanse’ wijze schaamteloos ingeslikt. Dat de meerderheid de milieubelasting nu wat terugschroeft is louter ingegeven door de noodzaak om haar imago wat op te poetsen en toont duidelijk aan dat N-VA toen wel degelijk de nagel op de kop sloeg. Tenslotte kan men zich de vraag stellen wat de groenen (maken die nog deel uit van de coalitie ?) hiervan vinden.

 

 

Herman Van Driessche

Fractieleider N-VA Zele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is