Gemeenteraad van 16.12.2015

Op 4 januari 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Minister Homans verleent Zele subsidies voor maaltijden van 1 euro en voor de strijd tegen de radicalisering.

 

OCMW: jaarrekening 2014, budgetwijziging 2015, aanpassing meerjarenplan en budget 2016

Vlaams minister Homans van armoedebestrijding heeft onder meer Zele als één van de 22 gemeenten uitgekozen om subsidies te verlenen voor maaltijden van één euro voor kinderen uit kansarme gezinnen. Zele blijkt immers gezakt tot de op één na armste gemeente uit Oost-Vlaanderen. Alleen Ronse doet nog slechter in onze provincie. Enkele jaren geleden stond Hamme ook nog onder ons, maar nu niet meer. Weinig fraai na 27 jaar liberaal beleid!

De burgemeester en OCMW-voorzitter wijten dit aan de grote populatie van allochtonen. De vrouwen zouden daar veelal geen inkomen genereren. N-VA fractieleider Herman Van Driessche vroeg tekst en uitleg, meer in het bijzonder aan de schepen van integratie om te weten hoe hijzelf daarover dacht en of hij al of niet met die stelling akkoord ging. Evenwel bleek deze het zwijgen te zijn opgelegd of had die daar zelf voor gekozen. Toch wel eigenaardig als men weet dat 1/3 van de gronden in Smeiersberg aan allochtone inwoners werd verkocht. Dat het OCMW tevens ‘een overschotje’ van 250.000 euro teruggeeft aan de gemeente geeft ook stof tot nadenken bij dit verhaal.  

 

Budget 2016, aanpassen meerjarenplan 2014-2019

Deze meerderheid heeft de Zelenaars van bij haar aantreden ‘getrakteerd’ op een ganse serie nieuwe belastingen en retributies. Hierbij werden de verkiezingsbeloftes vanwege de meerderheidspartijen schaamteloos ingeslikt. Uiteraard blijven al die extra belastingen ook nu in de begroting zitten waardoor we eigenlijk vrij kort konden zijn en vooral konden verwijzen naar onze tussenkomsten van toen. Even herinneren: deze burgemeester heeft, eens aan het roer, de opcentiemen op de onroerende voorheffing doen stijgen van 900 naar 1400. Ook de opcentiemen op de personenbelasting gingen van bij zijn aantreden als burgemeester meteen fors de hoogte in van 7 naar 7,8. Tevens stapte hij af van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en krijgt elk gezin nu een milieubelasting van 55 euro door de maag gesplitst, en dat bovenop de bestaande huisvuiltaks waarvoor men thans per kilo en ophaalbeurt een pak meer moet betalen.

De ontvangsten uit belastingen gaan dus jaar na jaar opmerkelijk de hoogte in. Geen wonder dat de gemeentekas er wat rooskleuriger begint uit te zien. Bovendien blijkt er nog een forse meevaller te zijn in het dossier van Avermaat-Meerskant. Dat project werd oorspronkelijk op ca. 9 miljoen geraamd en zou nu stranden op 6,5 miljoen omdat de aannemers met bodemprijzen tegen elkaar moeten concurreren tegenwoordig. Aardig meegenomen. N-VA drong er dan ook op aan om deze uitgespaarde gelden toch nuttig te investeren. Zo werd een deel van de nutsleidingen (Meerskant) bovengronds gelaten wegens gebrek aan budget. Dat kan misschien eens herbekeken worden. Tevens kan er van deze prijzenslag tussen aannemers gebruik gemaakt worden om sneller van start te gaan met andere projecten (Bosstraat, sporthal, …).

De subsidie vanwege minister Homans in de strijd tegen de radicalisering (ca. 57.000 euro) stond nog niet ingeschreven in het budget. Hiermee zal wel een ambtenaar van niveau A worden voorzien. (Ter info: Stemming: 14 Ja, 13 Nee)

 

Goedkeuring wijziging retributiereglement

Het betrof een aanpassing van diverse prijzen voor administratieve bescheiden en prestaties. Wat de vrijgestelde stukken betreft vroeg N-VA fractieleider Herman Van Driessche om aan het lijstje tevens ‘sollicitaties’ toe te voegen. Mensen die inspanningen leveren om werk te zoeken moeten niet op kosten gejaagd worden. In dit voorstel kon iedereen zich vinden. Het zal bekeken en aangepast worden.

 

Integreren belastingreglement grof vuil en belastingreglement voor gft-, restafval en milieubelasting.

In de rand van dit punt, waarover geen betwisting was, merkte N-VA fractieleider Herman Van Driessche op dat de facturatie voor de ophaling van grof vuil toch wel heel lang na op zich laat wachten. Soms wel 8 tot 10 maanden. Dikwijls herinneren mensen zich niet meer waarover het gaat. Om discussies te vermijden zou dat beter wat sneller gebeuren.

 

Varia

  • Bij de besprekingen van het Budget informeerde N-VA raadslid Timothy Debeir naar de stand van zaken in het dossier van de skateramp. Deze zou nu terechtkomen op het vroegere minivoetbalterrein op Ter Elst. Het budget werd opgetrokken van 60.000 tot 100.000 euro.
  • De openbare vuilnisbakjes vormen de laatste tijd behoorlijk het mikpunt van vandalisme. N-VA Raadslid Tamara Van Laere vroeg de bevoegde schepen tekst en uitleg en stelde dat hiertegen dringend iets moeten worden ondernomen.
  • De eerste drie jaar van deze legislatuur zitten erop. Wat aanleiding geeft tot een aanzienlijke stoelendans in de schoot van de meerderheid. Zo krijgen we in januari een andere schepen voor middenstand, en doen een nieuw gemeenteraadslid en twee nieuwe OCMW-raadslieden hun intrede. Zo blijven de postjes netjes verdeeld.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is