Verslag uit de gemeenteraad van 28 juni 2012

Op 3 juli 2012, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 28 juni vond de laatste gemeenteraad plaats. N-VA kwam daar bij monde van fractieleider en toekomstig lijsttrekker Herman Van Driessche actief tussen. Zo ging het ondermeer over het aanvullend verkeersreglement, de definitieve toekkening van een nieuwe straatnaam, het premie- en betoelagingssysteem binnen de lokale politie. Een volledig verslag vindt u terug op onderstaande link.

De gemeenteraad begon met een minuut stilte voor ere-burgemeester Jozef De Bruyne.

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT: INVOEREN SNELHEIDSZONES OP GEWESTWEGEN

Voor de zoveelste keer werd de gemeente teruggefloten door de Vlaamse Overheid omdat het huiswerk (raadsbesluit van 1 maart 2012) alweer niet voldeed. N-VA stemde net als toen tegen het agendapunt.

DEFININITIEVE TOEKENNING STRAATNAAM: 'GUSTAAF FRANCOISSTRAAT'

 

Enkele maanden geleden werd over het punt reeds gedebatteerd ten voorlopige titel en stemde de oppositie eenparig tegen. Thans stond de definitieve toekenning op het programma. De cultuurraad had bijna unaniem geadviseerd om voor ‘De Oude Hamseweg’ te kiezen maar uiteindelijk werd haar advies straal genegeerd. N-VA vindt het in principe zeer delicaat om een straat te noemen naar een ex-schepen. Is in het verleden nooit gebeurd trouwens, en terecht. Wie wel en wie niet. Er zullen nooit straten genoeg zijn om iedereen aan bod te laten komen. En waarom uitgerekend iemand van de BSP die slechts gedurende één ambtsperiode (1971-1977) in de meerderheid hebben gezeteld? Laat het duidelijk zijn. We hebben alle respect voor de betrokken schepen en voor zijn gepresteerde werk. Daar gaat het niet om. Het is een loutere principekwestie. Dat hij ook plaatsvervangend burgemeester is geweest ? Klopt, maar dat geldt ook voor anderen en trouwens de reden waarom is eerder een pijnlijke geschiedenis. Er resten trouwens nog heel wat ex-burgemeesters die niet aan bod zijn gekomen. Dr. Fruyt bijvoorbeeld. Hij gaf in 1825 de aanzet tot de winterkermis en jaarmarkt op de Zandberg. Legde zijn ambt neer in 1830 maar werd na ‘aanhoudend verzoek’ opnieuw burgemeester eind 1831. Werd twee jaar later geschorst door de hogere Belgische instanties doch werd onmiddellijk door de Zeelse (cijns)kiezer vrijwel eensgezind herverkozen. Tot slot: hij sprak Nederlands! Niettemin  werd het dus ‘Gustaaf Françoisstraat’ met 20 JA –stemmen en 4 NEEN-stemmen (N-VA  en VB).

MEER TRANSPARANTIE OVER PREMIE- EN BETOELAGINGSSYSTEEM BINNEN DE LOKALE POLITIEZONES

Het punt werd door N-VA aanvullend op de agenda gezet. Sedert de politiehervorming van 1998 blijft het geldelijk statuut een heikel probleem. De combinatie van de verschillende oude statuten met premiestelsels zorgt voor een ondoorzichtig financieel kluwen waarbij een functionele vergoeding ver zoek is. De meerkosten van het premiestelsel wordt door de federale regering tevens doorgeschoven naar de lokale overheden en die zien met lede ogen een exponentiële stijging van het politiebudget aan. De problematiek wordt op dit moment ook bekeken op het federale niveau en N-VA wil daar op constructieve manier aan meewerken. In die optiek stelde onze fractie dan ook de vraag om bepaalde statistische gegevens te verkrijgen over ons eigen korps. Meer bepaald wilde N-VA weten welke premies er in onze politiezone uitbetaald worden, wat de procentuele verhouding is tussen de totaliteit aan uitbetaalde premies en de totale loonmassa en wat het gemiddelde premiebedrag en het gemiddelde aantal premies is per lid van de operationele politie.

Het antwoord kon nog niet worden verstrekt door de burgemeester maar de vraag werd doorgegeven aan de korpschef die aldus een mooie vakantietaak toegewezen krijgt. We hopen op een spoedig antwoord, liefst voor het parlementaire reces.

VARIA

N-VA wilde weten wat men nu zinnens is met de gerooide beuk aan het gemeentehuis en hoe het zit met de verfraaiing van het terrein aldaar. Het hekken staat er belabberd bij en het onkruid woedt hevig. De boomstam zou tot een kunstwerk omgevormd worden. Dan moet hij intussen toch niet liggen wegrotten? We wachten het najaar af om een nieuwe beuk te planten, aldus de bevoegde schepen. M.a.w. in de zomer zal er nog niets gebeuren. Fraai beeld zal dat zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is