Verslag uit de gemeenteraad van 27.11.2014

Op 4 december 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

DIGITALE GESCHENKBONAUTOMAAT VOORLOPIG AFGEVOERD !

 

 KENNISNAME JAARREKENING 2013 OCMW

 In de rand van dit agendapunt vroeg N-VA (Herman) of de OCMW-diensten voldoende zijn voorbereid op de toeloop van werkloze jongeren vanaf 1.1.2015. Immers verliezen deze hun recht op een werkloosheidsuitkering indien ze drie jaar werkloos zijn. Dit ingevolge een maatregel van de vorige regering. Voor Zele zou het gaan over enkele tientallen betrokkenen, een vrij aanzienlijk aantal dus. Het is meer dan aangewezen dat er niet gewacht wordt tot na nieuwjaar om voor deze jonge mensen een oplossing te zoeken. Hoe sneller ze op de hoogte zijn (wat allicht bij verschillende onder hen nog niet het geval is) van wat hun te wachten staat, hoe beter ze zich kunnen voorbereiden op de toekomst. De voorzitter beloofde dat hij onmiddellijk in actie zou treden.

 

 Varia:

 -        De geschenkbonautomaat is uitgegroeid tot een nachtmerrie voor het College. Van bij het begin heeft N-VA zich heftig verzet tegen de al te dure kostprijs. Let wel, niemand is er tegen dat de plaatselijke middenstand dient aangemoedigd en ondersteund te worden. Maar dat kan uiteraard op een veel goedkopere en efficiëntere manier. Hier was duidelijk iets mis. Bovendien werd de juiste procedure van aanbesteding niet gevolgd. Hierop gewezen door N-VA (gemeenteraadslid Gert De Kimpe) bleek, na uitgebreid e-mailverkeer tussen Gert en de bevoegde schepen, de kostprijs plots tot de helft te kunnen worden herleid. Uiteindelijk is het project nu (voorlopig ?) afgevoerd ingevolge ‘technische problemen’. Een serieuze besparing voor de gemeente dank zij onze fractie. Weliswaar lopen we nu wel de subsidie van 10.000 € mis. Men gaat proberen dat over te dragen naar de Wiek maar allicht zal dat niet lukken.

-        De Wiek werd (o.a.) door N-VA eveneens kritisch onder de loep genomen. Gert had, als deskundige ter zake, vooraf gevraagd om de gebouwen te mogen inspecteren op gebied van veiligheid. Dit werd hem prompt geweigerd. Nochtans was dit geen zinloze vraag zoals jammer genoeg zou blijken. Al vanaf dag één komen mensen ten val op de toch wel zeer ongelukkig aangelegde trappen. Geruchten doen de ronde dat er al ‘heel wat’ valpartijen zouden hebben plaats gevonden. De schepen houdt het op twee. Verder verdedigde hij zich door te stellen dat de plannen door de bevoegde diensten werden goedgekeurd. Nogal vanzelfsprekend. Wat niet wil zeggen dat er niks kan mis lopen. Een leuning aanbrengen is ten zeerste aangewezen. Zelfs een dubbele. Dat is ook wettelijk zo voorgeschreven. Laten we hopen dat zo spoedig mogelijk het nodige wordt gedaan zodat nieuwe valpartijen uitblijven.

-        Het wijkcomité van Avermaat heeft een boze brief gericht naar het College en alle gemeenteraadsleden betreffende de geplande werken aldaar en meer bepaald omtrent de problematiek i.v.m. de afkoppeling van het regenwater. Het comité uit haar ongenoegen over de manier waarop men wordt benaderd door een “afkoppelingsdeskundige”. Deze zou de bewoners nogal drastisch onder druk zetten om de contracten snel-snel te ondertekenen. Er is zelfs sprake van dictaten en ultimata. Onze fractieleider in de gemeenteraad, Herman Van Driessche, drong er bij het College op aan om zo vlug mogelijk met de betrokkenen rond de tafel te gaan zitten en een billijke oplossing te zoeken. Voor sommigen wordt dit een financiële aderlating en dergelijke belangrijke beslissingen neem je niet zomaar op een paar dagen. Ook niet vergeten dat de meerderheid het retributiereglement in januari van dit jaar nog aanpaste waardoor de kost voor een aansluiting op de openbare riolering verdrievoudigde naar 750€ + BTW. Betere en duidelijkere informatie naar de bewoners toe is hier ten zeerste gewenst.  

-        N-VA (raadslid Tamara Van Laere) informeerde naar de stand van zaken i.v.m. de uitbating van de dienst ‘100’. Wat zijn de gevolgen voor het personeel en wat gebeurt er met de standplaats? Voor elk personeelslid wordt er een oplossing gezocht (al één iemand nam ontslag en gaat elders aan de slag). Wat de standplaats betreft is de ruimte onder het gemeentehuis een optie.

-        N-VA (Fractieleider Herman Van Driessche) wees ook op de gebrekkige bewegwijzering inzake de omleiding aan het kruispunt Wezepoel-Eekstraat. Mag of kan men er nu door of niet? En kan dat niet vroeger worden aangekondigd? Eens men er staat moet men immers ver omrijden. Het euvel zal morgen van de baan zijn want dan zal er weer doorlopend verkeer zijn, aldus de schepen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is