Verslag uit de gemeenteraad van 25 april

Op 25 april 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De N-VA-fractie toonde zich weer uiterst actief tijdens de gemeenteraad van 25 april 2013. Fractieleider Herman Van Driessche ging ondermeer in op opcentiemen op de onroerende voorheffing en de uitspraken van de jongste schepen, terwijl Bruno Alens de vraag stelde wie nu instaat voor het onderhoud van de bushokjes. Een volledig verslag vindt u op onderstaande link.

BELASTINGEN OP HET HUIS-AAN-HUIS INZAMELEN VAN GROFVUIL

Het Vlaams materialendecreet (Vlarema) heeft met ingang van 1.7.2013 het gratis ophalen van grofvuil verboden en legt een tarief op van minimum 0,05 euro en maximum 0,6 euro per kg. De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van IDM (een blauw bolwerk zeg maar) hebben beslist om het belastingtarief vast te leggen op 0,11 euro. Voor de Zeelse burger dus ook een extra belasting, alle verkiezingsbeloftes ten spijt. Waarom men zich niet heeft beperkt tot het minimum van 0,05 euro werd alweer weggemoffeld onder het credo ‘de vervuiler betaalt’.Echter wat precies de kosten en de opbrengsten zullen zijn voor de gemeente (en voor IDM) blijft zeer onduidelijk. De huisvuilbelasting slaat in Zele dus op met 6 eurocent per kg meer dan het bij decreet opgelegde minimum. En allicht volgt er binnen afzienbare tijd nog een verhoging want men gewaagt nu al van 0,20 euro per kg. N-VA vroeg de stemming en onthield zich omwille van het feit dat de belasting niet werd beperkt tot 0,05 euro per kg.

GAAN OPCENTIEMEN OP ONROERENDE VOORHEFFING DE HOOGTE IN?

N-VA gemeenteraadslid Herman Van Driessche kwam nog even terug op de discussie van vorige gemeenteraad over de financiële toestand van de gemeentekas. Hieruit bleek dat deze helemaal niet rooskleurig oogt. Door het college werden toen enkele denkpistes naar voor geschoven om de putten enigszins te delgen. Echter kwam de aap pas enkele dagen later in een persbericht uit de mauw. Er wordt serieus overwogen om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te doen stijgen. Volgens de schepen (van financiën) stond dat zo niet in het artikel en heeft hij dat nooit zo gezegd. Nochtans laat de tekst van dat artikel er geen twijfel over bestaan. Even letterlijk citeren: ‘De personenbelasting zal niet meteen stijgen, maar de schepen sluit niet uit dat bijvoorbeeld de onroerende voorheffing wel omhoog gaat.’ Ondanks alle verkiezingsbeloftes dreigen er wel degelijk nieuwe (onroerend goed)belastingen te komen. De wachtlijst voor de verkaveling in de Kouterbosstraat zal hierdoor zeker niet meer te overzien zijn.

SCHEPEN MOET BIJ DE LES BLIJVEN

Onze jongste schepen liet in zijn partijblad een interview optekenen waarin hij de vloer aanveegde met het gemeentepersoneel. Deze zouden de dossiers inzake de mantelzorgpremie minder goed hebben opgevolgd. Het is niet de eerste keer dat een (jongste) schepen zich vergaloppeert en meent het gemeentepersoneel de levieten te moeten lezen. Bovendien bleek hij niet te weten dat de N-VA fractie, vier keer groter dan zijn eigen fractie, de overheveling van de mantelzorg naar de OCMW diensten wel degelijk had goedgekeurd. Spreken over het geven van een negatieve connotatie vanwege ‘de oppositie’ is dan ook een loopje nemen met de werkelijkheid als je weet dat er maar twee (aanwezige) oppositiepartijen zijn en één van hen het agendapunt goedkeurt. N-VA’er Herman Van Driessche gaf de schepen dan ook de raad om beter bij de les te zijn. ‘Ik heb dat artikel niet meer kunnen nalezen en er volgt zeker een rechtzetting’, verdedigde laatstgenoemde zich. ocialisten zoals Patrick Janssens en Frank Vandenbroucke hebben de nare gewoonte om pas na hun politieke loopbaan te gaan studeren. Best zo lang niet wachten.

CHIRO-FUIF KRIJGT DRASTISCH SLUITINGSUUR

De CHIRO geeft een ‘Tropical Party’ op 27.4.2013. Ten einde geld in laatje te krijgen is het onontbeerlijk voor de jeugdbeweging om tot in de late uurtjes inkomsten te verwerven. Dit is zonder de waard gerekend, in casu de burgemeester. Hij legde een sluitingsuur op (3.00u) en wil daar niet van afwijken. De betrokken jeugdbeweging zou zich niet aan de afspraken houden en moet nu (eerst) maar eens bewijzen dat ze voor een goede organisatie kunnen instaan. De winstderving compenseren door subsidies is uiteraard niet aan de orde. Is de drastische oplossing niet al te gemakkelijk ? Zijn gemeentebestuur en politiekorps niet bij machte om te zorgen voor een ordentelijk verloop van een fuif ?

WIE STAAT IN VOOR ONDERHOUD BUSHOKJES?

‘Wie dient de bushokjes van de ‘De Lijn’ te onderhouden?’, wilde N-VA bij monde van Bruno Alens weten. Immers blijkt dat het gemeentepersoneel hiervoor werd ingezet hetgeen uiteraard niet logisch is. De bevoegde schepen viel uit lucht en beloofde dit na te gaan. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is