Verslag uit de gemeenteraad van 24 maart

Op 30 maart 2011, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 24 maart 2011 vond de gemeenteraad plaats. Tijdens deze gemeenteraad werden ondermeer volgende onderwerpen besproken: - Eandis - verkoop van perceeltje grond voor HS-cabine te veldeken; - Leveren en plaatsen van klasunit voor wijkschool Avermaat; - De ontvoogding van de gemeente op het vlak van bouwvergunningen; - Proefprojecten tegen inbraak. Wil je weten wat de standpunten van de N_VA terzake waren, lees dan zeker het volledige verslag dat je hier vindt.

EANDIS – VERKOOP PERCEELTJE GROND VOOR HS-CABINE TE VELDEKEN

Het betrof een verkoop van slechts 9 m2, maar blijkbaar was de oorspronkelijke aankoopakte onvindbaar waardoor men zich louter diende te baseren op een schattingsverslag. Ook al gaat het hier over peanuts, in principe is dit niet aanvaardbaar.

N-VA uitte dan ook haar ongenoegen hierover.

LEVEREN EN PLAATSEN KLASUNIT VOOR WIJKSCHOOL AVERMAAT

Na Heikant en Durmen was dit keer Avermaat aan de beurt. Zoals eerder reeds gesteld rijst de vraag of men met dit budget (raming 84.700 EUR) geen betere en meer duurzame alternatieven kan vinden. En tevens of de uiteindelijke prijs het geraamde budget niet alweer ruimschoots zal overschrijden. Om die reden onthield de N-VA zich net als de vorige keer op dit punt. CD&V stemde tegen en de rest stemde voor.

VARIA

In sommige gemeenten is men er reeds in geslaagd om een ontvoogding op het gebied van het verlenen van een bouwvergunning te verkrijgen. D.w.z. dat de gemeente eigenmachtig kan beslissen inzake het al of niet toekennen van een bouwvergunning. Hiervoor dient aan een vijftal voorwaarden te worden voldaan zoals het opmaken van bepaalde registers, over een eigen structuurplan beschikken en een ter zake bevoegd personeelslid in dienst hebben welke de rol van stedenbouwkundig ambtenaar vervuld. De gewestelijke ambtenaar van stedenbouw dient dus niet meer te worden gevat bij de bouwaanvraag, hetgeen de procedure drastisch vereenvoudigt en een snellere afhandeling (ruim een maand) van het dossier garandeert. N-VA drong er bij het College op aan om onze gemeente zo vlug mogelijk te laten ‘ontvoogden’. Tot heden blijft de aanmaak van de registers uit ingevolge ‘personeelsgebrek’, aldus de bevoegde schepen. Hopelijk blijft dit dossier niet te lang in de koelkast liggen en kan de Zeelse bouwaanvrager eerlang van een snellere en dus meer accurate dienstverlening genieten.

In Dendermonde (en in Mechelen) loopt er een proefproject om het aantal inbraken drastisch in te dijken. De laatste weken wordt Zele zeker niet gespaard van deze plaag. Het zogenaamde SDNA - project biedt klaarblijkelijk succesvolle resultaten. Het systeem, uit het buitenland overgewaaid, houdt in dat waardevolle zaken worden bespoten met een bepaald chemisch product waarna ze gemakkelijk traceerbaar zijn. Voor de rest is dat goedje totaal onschadelijk. De handelaars en de bedrijven vooral, maar ook privé - personen kunnen mits betaling van een beperkte bijdrage gebruik maken van deze bescherming. Elke deelnemer krijgt een code. De gemeente draagt weliswaar een deel van de kosten maar ook die zouden best meevallen. N-VA pleitte dan ook om dit systeem desgevallend in Zele toe te passen. Het college toonde zich niet weigerachtig maar wilde eerst meer informatie nopens het precieze kostenplaatje. Afwachten maar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is