Verslag uit de gemeenteraad van 23 mei

Op 23 mei 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 23 mei 2013 zette de Zeelse N-VA-fractie opnieuw zeer sterk de agenda. Fractieleider Herman Van Driessche kaarte onder meer de problematiek van de verkaveling van de Kouterbosstraat en het gebruik van het Nederlands als thuistaal aan. Chris Gossey stelde de levensgevaarlijke situatie met een container in de Eikenlaan aan de kaak en Bruno Alens kaartte het gebruik van alcohol door minderjarigen tijdens ROPARUN en de problematiek van de douches in de sporthaal aan. Een volledig verslag vind je op onderstaande link.

VERKAVELING KOUTERBOSSTRAAT: INTREKKEN BELOFTE AANKOOP EN GOEDKEUREN NIEUWE BELOFTE

Reeds in november 2012 stelde N-VA zich vragen bij de toepassing van de verkoopsvoorwaarden bij deze verkaveling. Wanneer de notariële akte niet wordt verleden binnen een bepaalde tijd is de verkoop van rechtswege nietig en blijft het voorschot (in casu 8.000 euro) verworven voor de gemeente. De terugbetaling betekent dus dat het college afwijkt van haar eigen voorschriften en een geschenk weggeeft aan de betrokkene. Op de vraag van N-VA gemeenteraadslid Herman Van Driessche of het gemeentebestuur dat consequent zal blijven doen en of de voorwaarden dan niet beter zouden worden aangepast werd omstandig heen gefietst. De burgemeester wrong zich in allerlei bochten om geen concreet antwoord te moeten geven. Waarom eerst strenge voorwaarden stellen en ze dan niet toepassen, blijft de vraag.

ZEELSE LEERLINGEN SPREKEN STEEDS MINDER NEDERLANDS ALS THUISTAAL!

N-VA gemeenteraadslid Herman Van Driessche, beschikte over cijfers van de Vlaamse regering waarin het gebruik van het Nederlands als thuistaal van de leerlingen van alle Oost-Vlaamse scholen in tabel werd gezet. Per school wordt het aantal en het percentage van de leerlingen weergegeven die thuis geen Nederlands spreken. Hieruit blijkt dat Zele bijzonder slecht scoort en dat voornoemde cijfers vrij hoog liggen in vergelijking met andere omliggende gemeenten. De vraag luidde dan ook simpel. Wat gaat de gemeente daar aan doen. Er moet dringend werk gemaakt worden van taallessen.

DENDERMONDEBAAN. GOEDKEUREN ADDENDUM AAN ERELOONSTAAT VOOR SUBSIDIERING FIETSPADEN.

Reeds in de jaren ’80 werd hierover een beslissing genomen maar uiteindelijk werden de werken pas in 2011-2012 uitgevoerd. In feite samen met de grote wegeniswerken alsdan. Evenwel is sedert 2007 de procedure veranderd en diende er o.a. nog een startnota en een projectnota te worden opgemaakt. Vandaar deze bijkomende ereloonnota. De vraag stelt zich of het vastgestelde bedrag wel in verhouding staat tot de uitgevoerde prestaties (30.000 euro excl. BTW). Met een simpele vergelijking met ‘gelijkaardige werken’ in de Langestraat maakt de meerderheid er zich gemakkelijk vanaf en wordt de vergetelheid van het studiebureau (of van het College zelf?) gauw rechtgezet. N-VA stemde dan ook tegen.

VARIA

1. In de Eikenlaan werd door een (onder)aannemer een onverlichte container op de openbare weg geplaatst. Levensgevaarlijk. N-VA gemeenteraadslid Chris Gossey, stelde terecht dat dit niet door de beugel kan. Na de bevoegde instanties op de hoogte te hebben gesteld werd de container intussen verwijderd. Toch werd nog eens beklemtoond om hier strikter op toe te zien want een gelijkaardige situatie doet zich ook voor in de Nieuwe Kouterdreef.

2. Tijdens ROPARUN bleek dat minderjarigen zich zouden bevoorraden met alcoholische dranken in bepaalde (nacht)winkels. N-VA gemeenteraadslid Bruno Alens, vroeg om daar beter op toe zien.

3. De verwarming in de douches van sporthal VHVD is op een alles behalve veilige manier geplaatst. N-VA gemeenteraadslid Bruno Alens, maakte de schepen er attent op om daar aan te verhelpen. Dat een basketring dient te worden hersteld is volgens laatstgenoemde dan weer een verantwoordelijkheid van de uitbater.

4. Eén van de douches van de gemeenteschool, hoofdzakelijk gebruikt door de turnvereniging, zorgt voor verstopte rioleringen, geurhinder en wateroverlast in één van de kleedkamers. Het college bleek van niets te weten en viel totaal uit de lucht. Raar, want het gemeentepersoneel komt steeds zorgvuldig opkuisen. N-VA gemeenteraadslid Herman Van Driessche, merkte op dat tijdens het nakend verlof het probleem best eens ten gronde wordt aangepakt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is