Verslag uit de gemeenteraad van 2.7.2015

Op 7 juli 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

N-VA VOEGT TWEE PILOOTVOORSTELLEN TOE AAN DE AGENDA !

 

Toegevoegd agendapunt door N-VA over de sluiting van het loket van de NMBS.

 Op de vorige gemeenteraad van 28.5.2015 polste de N-VA fractie reeds in de variaronde naar de intenties van het College inzake de aanwending van het stationsgebouw te Zele naar aanleiding van het sluiten van het loket door de NMBS.

Als antwoord werd geopperd om alles in het werk te stellen opdat het loket alsnog zou ontsnappen aan deze maatregel. Het lijkt evenwel aangewezen om al verder vooruit te kijken.

De raad van bestuur van de NMBS heeft intussen immers beslist en bevestigd dat ze de sluiting van de 33 loketten, waaronder dat van Zele, volledig bijtreedt.

Of men het nu betreurt of niet, dat de NMBS dringend dient te bezuinigen staat buiten kijf. Het jarenlange potverteren, waarvan we onlangs in de pers een uitgebreide weergave hebben kunnen vernemen, is daar uiteraard niet vreemd aan. In ruil om af te zien van het zetten van stappen die kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging(en) heeft de raad van bestuur van de NMBS beslist om drastisch de hakbijl te zetten in bepaalde ontspoorde uitgaven. Het sluiten van loketten is daarbij een dankbaar gegeven omdat de praktijk leert dat er dienaangaande een evolutie is naar meer informatisering waardoor bezuinigingen best mogelijk zijn.

Feit is dat op dit moment ongeveer 80% van de reizigers opstapt in 15% van de stations. En die stations zijn wel winstgevend. De kleine stations, waar nauwelijks 20% van de reizigers opstapt, maken evenwel grote verliezen omdat de onderhoudskosten merkelijk (tot wel driemaal) hoger liggen dan de inkomsten.   Aangezien bijna 75% van de inkomsten uit Vlaanderen komt, en Wallonië ongeveer evenveel stations heeft dan Vlaanderen hoeft het geen betoog dat het dossier een heikel communautair tintje heeft. Alleen kleine stations sluiten in Wallonië is zeker geen optie want men vreest nu al de confrontatie met de Franstalige vakbonden. Dus dient het gekende wafelijzer te worden gehanteerd.

Daarbij komt nog dat de bepaalde Franstalige politici onderling een forse rekening met elkaar te vereffenen hebben. Iedereen weet dat voormalig eerste Minister Di Rupo destijds alles in het werk stelde om in Bergen een prestigeproject (à la in Luik) neer te laten poten. Het Bergense station dat aanvankelijk op 37 miljoen werd begroot zou intussen al minstens 200 miljoen gaan kosten. Huidig MR minister Galant wil dat project nu afvoeren. Als zoete wraak op de PS omdat die er mede voor hebben gezorgd dat haar zuster op 20.4.2015 uit de burgemeestersstoel van Lens (buurgemeente van Bergen) werd gewipt.

De kansen dat het Loket te Zele nog zal openblijven lijkt nihil en zeker op langere termijn, want volgens bepaalde kringen is deze maatregel nog maar het topje van de ijsberg.

Ten einde de boot niet te missen is het dus aangewezen om zo vlug mogelijk te gaan onderhandelen met de NMBS om het stationsgebouw op een nuttige manier aan te wenden.  Hoe sneller men daaromtrent actie neemt, hoe meer kans op slagen want niet elke gemeente zal gunsten kunnen afdwingen.

 

In die optiek stelde N-VA raadslid Herman Van Driessche enkele pertinente vragen en reikte ze een reeks opportuniteiten aan:

 

  • Dat het gemeentebestuur zou overwegen om het loket te Zele, minstens voor een bepaalde periode en desgevallend enkel ’s morgens tijdens de spitsperiode, open te houden door het te bemannen met een gemeentelijk ambtenaar of vrijwilliger en in die optiek gaat onderhandelen met de NMBS. Deze persoon kan zorgen voor bijkomend toezicht en de mensen bijstaan indien er zich problemen voordoen met de ticketautomaat.
  • Dat het gemeentebestuur compenserende maatregelen zou vragen aan de NMBS, zoals bv. aankondigingsborden met real-time informatie, extra fietsstallingen, het behouden van het fietsknooppunt, het behoud van de publieke toiletten en de toegankelijkheid van het stationsgebouw zelf, toegang tot het eventuele camerasysteem voor de lokale politiezone of andere lokale noden.
  • Dat de gemeente de mogelijkheden bekijkt om van het stationsgebouw een aantrekkingspunt te maken voor culturele en/of toeristische activiteiten, alsmede voor handelsactiviteiten en/of activiteiten van het verenigingsleven.

Het college kon zich daar uiteindelijk grotendeels in vinden. Het is nu afwachten wat er precies uit de bus zal komen.

 

Toegevoegd agendapunt van de N-VA in verband met dierenwelzijn.

  

De afhandeling van inbreuken op het dierenwelzijn, heeft vandaag de dag een lange en tijdrovende weg af te leggen. Hierdoor komt de urgentie bij levensbedreigende situaties in het gedrang, waarbij snel ingrijpen noodzakelijk is. Dit kan vermeden worden door sneller in te grijpen op gemeentelijk niveau.

Via de oprichting van een meldpunt wordt de drempel verlaagd voor de burger om dergelijke feiten aan te klagen. Voor duidelijke overtredingen kan er direct ingegrepen worden, voorbeelden hiervan zijn onder andere onverzorgde hoeven, geen drinkwater, honden aan de ketting, enz. Gevallen waarbij er mogelijks ziekte aanwezig is, kunnen door een dierenarts vastgesteld worden. 

Anderzijds nu de vakantie voor de deur staat, zullen er naar jaarlijkse gewoonte honden en katten achtergelaten worden. Het merendeel hiervan is niet geregistreerd waardoor de eigenaar niet op te sporen is en de dieren in een asiel terechtkomen.

Tevens is het wettelijk verplicht om elk productiedier te registreren. Deze registratie gebeurt via Dierengezondheidszorg Vlaanderen en is in het leven geroepen na de dioxinecrisis jaren 90. Dit om dieren sneller op te kunnen sporen en het risico voor de volksgezondheid te minimaliseren.

Eveneens bij endemische uitbraken, kunnen hierdoor alle dieren binnen een schutkring opgespoord worden, en het risico op verdere verspreiding ingeperkt worden. Echter wordt deze verplichte registratie nog af en toe met de voeten getreden, met de mogelijke risico’ s ervan.

 

Door korter op de bal te spelen kunnen we van Zele een diervriendelijke gemeente maken. Daarom stelde N-VA raadslid Tamara Van Laere de volgende vragen aan het College:

 

  • Opname van inbreuken tegen het dierenwelzijn in het GAS-reglement zodat sneller opgetreden kan worden door de politie.
  • Oprichting van een meldpunt voor dierenverwaarlozing en traceerbaarheid. Dit kan via een link op de gemeentelijke site.
  • Hoe worden dergelijke zaken momenteel opgevolgd, en door wie?
  • Wat is de huidige stand van zaken i.v.m. het onderzoek naar het slachthuis?

Ook hier kon de meerderheid zich grotendeels in vinden. Het GAS-reglement zal in het najaar aangepast worden. Een gemeentelijk meldpunt daarentegen ziet de burgemeester niet zitten omdat er al voldoende alternatieven zouden zijn. Wel zal er een bijkomende link op de nieuwe website worden voorzien.

    

VARIA

 

-        Vele bewoners en winkeliers van de Kouter, Oudburgstraat en Cesar Meeusstraat zijn niet echt opgezet met de nieuwe aanpak van de Kouterkermis. Er is te weinig overleg geweest en de komst van de rommelmarkt valt niet bij iedereen in goede aarde. In eerste instantie zouden de straten drie dag worden afgezet voor het verkeer. Uiteindelijk is dat deels gereduceerd. Er zal na de kermis snel een evaluatie gehouden worden om te zien hoe het in de toekomst verder moet. N-VA raadslid Herman Van Driessche drong er in deze discussie op aan om alle belanghebbenden, en in de eerste plaats de zelfstandigen, uitgebreid te betrekken bij deze besprekingen. Het zou jammer zijn mocht zoiets teloor gaan.

 

Herman Van Driessche

Fractieleider N-VA Zele.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is