Verslag uit de gemeenteraad

Op 26 november 2012, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 22 november vond de maandelijkse gemeenteraad plaats. Hoofdpunten op de agenda betroffen de verkaveling van de kouterbosstraat en de definitieve vaststelling van de beleidsnota van het mobiliteitsplan. Opvallend nevenfeit ook: het sp.a-gemeenteraadslid kondigde aan voortaan als onafhankelijke te zetelen, duidelijk misnoegd met de gang van zaken bij zijn partij. Hierdoor is de sp.a niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Een volledig verslag van de gemeenteraad vindt u op onderstaande link.

Het enige Sp.a lid meldde in het begin van de zitting dat hij voortaan als onafhankelijke zal
zetelen. Duidelijk misnoegd over de recente keuzes van die partij.

VERKAVELING KOUTERBOSSTRAAT / GOEDKEUREN BELOFTES AANKOOP

Het punt stond niet ter discussie doch N-VA greep het thema aan om te wijzen op de anomalieën die er ontstaan wanneer de notariële verkoopsaktes niet tijdig worden veleden. Immers in de voorwaarden, door de gemeenteraad van maart 2012 goedgekeurd door de meerderheid, staat onomwonden vermeld dat de aktes van rechtswege vervallen indien ze niet zijn ondertekend door de partijen. Sommige kopers hebben evenwel hun lening nog niet rond of komen om andere redenen niet aan tekenen toe. Dit wil zeggen dat de koop teniet is en het voorschot definitief verworven wordt door de gemeente. Dat is een streng gevolg van de door het College opgedrongen voorwaarden. Daar hebben ze nu eenmaal bewust voor gekozen. Alhoewel in het verslag van het College van 30.10.2012 uitdrukkelijk vermeld wordt dat de gemeenteraad dan opnieuw moet gevat worden blijkt dit niet te zijn gebeurd. Men neemt hier alweer een loopje met de wettelijke voorschriften. Waarom geen soepelere regeling voorzien om dergelijke toestanden te vermijden ?

DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE BELEIDSNOTA MOBILITEITSPLAN

In augustus, vlak voor de verkiezingen, werd de voorlopige beleidsnota ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. De voltallige oppositie onthield zich toen.  Aangezien er nauwelijks iets aan het document  werd gewijzigd is het vrij logisch dat N-VA hetzelfde standpunt zou innemen. Ongetwijfeld staan er goede zaken in maar er staan ook een behoorlijk aantal standpunten in waarmee N-VA niet akkoord kan gaan. Zo onder meer de voorziene wegenis rond ‘Wijnveld’, het parkeerbeleid met uitbreiding van blauwzones, verharding van groene boorden in weerwil van gerechtelijke uitspraken enz. Veel zaken staan er in waarvan men nu al zegt dat ze allicht toch nooit zullen worden gerealiseerd. Welk nut heeft dat dan? Bovendien blijkt dat het grote ronde punt aan de op- en afritten van de E17 helemaal niet in 2013 zal worden gerealiseerd in tegenstelling tot hetgeen altijd werd voorgehouden door de schepen. Zele heeft zelfs een negatief advies verleend en mede belet dat het er komt. Er is ook geen enkele rekening gehouden met de mogelijke aanleg van een industriepark in Berlare waardoor de noordelijk ontsluiting van onze gemeente zwaar op de proef zal worden gesteld. Kortom, er blijven nog vele vraagtekens.

VARIA

- Aan het kruispunt Rinkhout - ‘de veilige oversteek’ staat een nieuw aangebracht verkeersbord (omgekeerde driehoek) pardoes in de weg op het fietspad. N-VA vroeg om dit bord te verplaatsen.

- De website van de gemeente bevat nog veel informatie die intussen totaal achterhaald is. Blijkbaar is dat in jaren niet meer gecontroleerd. Kan dat eens bekeken worden zodat de burgers op een correcte manier worden geïnformeerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is