Verslag uit de gemeenteraad

Op 29 november 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 27 november kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod, telkens met een zeer actieve N-VA-fractie. Hoofdbrok was de problematiek rond tax-on-web die voor drastisch minder inkomsten zorgt bij de Vlaamse gemeenten en meer inkomsten voor de Waalse gemeenten. Fractieleider Van Driessche riep op tot protest. Daarnaast kwam ook de toestand van de VHVD en de verkeersproblematiek op de Lokerenbaan en de Oudburgstraat aan bod.

VHVD AANGEKOCHT ZONDER VOORAFGAANDE GOEDKEURING GEMEENTERAAD

Er werd destijds met de eigenaars van het sportcomplex een akkoord bereikt waarbij de gemeente het recht verwerft om het onroerend goed te kopen voor een bedrag van 1.250.000 EUR uiterlijk tegen 31.12.2012. De gemeente betaalde voor dit recht een bedrag van 200.000 EUR welke als voorschot gold voor de aankoopprijs. Omgerekend betekent dit een aankoopprijs van ca. 190 EUR/m2 (totaal 7.319 m2). Op 27.1.2011 werd door de gemeenteraad de ontwerpakte goedgekeurd. Deze akte vermeldde evenwel niet duidelijk of het gehele complex onder de verkoop viel. De precieze grootte werd nog niet ingevuld en in de historiek werd slechts verwezen naar één van de twee oorspronkelijke aktes. De bevoegde schepenen stelden toen uitdrukkelijk dat het aankoopdossier nog voor de gemeenteraad zou komen alvorens tot een definitieve beslissing over te gaan. N-VA onthield zich toen bij de stemming. De verkoopbelofte werd ondertekend op 24.11.2011 en was geldig voor een termijn van 6 maanden. Op 15.5.2012 werd de optie gelicht door de gemeente. Evenwel gebeurde dit zonder voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad welke dus al dan niet moedwillig buitenspel werd gezet. Een kapitale fout en zonder meer in strijd met de wet. De notariële akte werd op 12.9.2012 ondertekend, eveneens zonder voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad. Thans werd de gemeenteraad wel verzocht om de aankoop te bekrachtigen om aldus dit stinkend potje toe te dekken. Die vlieger gaat echter niet op. N-VA trok hierover alle registers open. De aankoopprocedure dreigt immers volledig nietig te worden verklaard met alle gevolgen van dien, niet in het minst voor de zeelse zaalsporters. In die optiek stelde N-VA voor om, alvorens te beslissen over de bekrachtiging van de aankoop, een gemotiveerd advies aan te vragen vanwege de voogdijoverheid ten einde zekerheid te verwerven over de rechtsgeldigheid van de gevolgde procedure. De burgemeester had daar echter geen oren naar en vroeg gewoon de stemming. Op de vraag of hij van mening was dat hij rechtsgeldig handelde wilde hij geen uitspraken doen. een veeg teken.

 

VARIA

Naar aanleiding van het vonnis van de politierechter te Turnhout vroeg N-VA of de GAS-boetes ook bij ons op de helling komen te staan. Aangezien deze worden uitgeschreven door een provinciaal ambtenaar is er geen probleem. Althans tot zolang een rechter er niet anders over denkt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is