Verslag uit de gemeenteraad

Op 29 oktober 2012, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 25 oktober vond de gemeenteraad plaats. Hoofdpunt op de agenda betrof de bekrachtiging van de definitieve aankoop van sportcomplex VHVD zonder voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad. Bovendien kaartte de N-VA-fractie de problematiek van de GAS-boetes aan, naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak.

TAX-ON-WEB ZORGT VOOR DRASTISCH MINDER INKOMSTEN BIJ VLAAMSE GEMEENTEN EN VOOR MEER INKOMSTEN BIJ DE WAALSE GEMEENTEN. VASTSTELLEN BUDGET 2013: tweede wijziging

Als men de begroting niet goedkeurt is het ook vrij logisch dat de wijzigingen ervan niet worden goedgekeurd. Aldus geschiedde. Evenwel doemde er dit keer nog een extra probleem op:

Zele noteerde tot heden reeds 285.000 euro minder ontvangsten. Heel wat Vlaamse gemeenten kregen het onaangename nieuws vanwege FOD Financiën inzake het doorstorten van de APB (aanvullende personenbelasting). De meeste gemeenten ontvangen eind 2013 een bedrag dat veel lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd. Uit cijfers blijkt dat de Vlaamse gemeenten in totaal een bedrag van 200 miljoen euro te weinig krijgen, terwijl Waalse gemeenten in totaal 17 miljoen meer ontvangen.

“De betaling door de federale overheid aan de gemeenten per einde 2013 wordt door de FOD geraamd op basis van de inkohieringen einde oktober. Dit jaar zou het globale verwerkingsritme van de vereenvoudigde aangiftes nog sneller zijn dan vorig jaar, mede door een iets vertraagde inkohiering van de Tax on Web-aangiftes ten gevolge van enkele correcties die aan het berekeningsprogramma moesten worden aangebracht. Daardoor zou het relatieve aandeel van de vooraf ingevulde aangiftes in het totaal van de aangiftes die op 31 oktober werden ingekohierd vergroot zijn. Omdat deze vooraf ingevulde aangiftes doorgaans opbrengsten betreffen die relatief minder zwaar wegen, geeft dit voorlopig aanleiding tot lagere ontvangsten. Het betreft evenwel louter een verschuiving, waarvan het saldo in 2014 ontvangen zal worden.” , klinkt het bij de federale regering. Conclusie is dat de problemen met Tax-on-Web ervoor zorgen dat Vlaamse gemeenten erop achteruitgaan en de Waalse gemeenten erop vooruit gaan. N-VA bij monde van gemeenteraadslid Herman Van Driessche roept op om hiertegen te protesteren en stemde ook om die reden tegen het agendapunt.

TOESTAND VHVD

De belabberde toestand van de VHVD haalde reeds tot vervelens toe de pers. Bezoekende ploegen leggen klachten neer wegens de schabouwelijke toestand in de douches: schimmel op de muren, gaten in het plafond, ijskoude lokalen, … En dan moet de echte winter nog beginnen. Gaat men die toestand zo laten aanslepen tot wanneer er een nieuwe sporthal staat (ten vroegste 2018)? N-VA voelde de bevoegde schepen hierover aan de tand maar veelbelovend was diens reactie in geen geval.

VERKEERSSITUATIE LOKERENBAAN

N-VA gemeenteraadslid Gert De Kimpe, stelde de verkeerssituatie aan de Lokerenbaan nog eens aan de kaak. Meer bepaald het stuk tussen de Spoorwegstraat en de Zevensterrestraat. Wanneer komt er een degelijke oplossing? Er kwam geen reactie van de meerderheidspartijen.

VERKEERSPROBLEMEN OUDBURGSTRAAT

Laden en lossen zorgt voor verkeersproblemen in de Oudburgstraat (o.m. voor fietsers en voetgangers). N-VA gemeenteraadslid Chris Gossey vroeg of er geen gepaste maatregelen kunnen worden getroffen om hieraan te verhelpen. Vroeger was er een gemeentelijk reglement. Dat blijkt intussen afgeschaft. Ook hierop kwam er zo goed als geen reactie vanuit de meerderheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is