Verslag uit de gemeenteraad: schoolbus afgeschaft!

Op 17 september 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op 12 september vond er opnieuw een gemeenteraad plaats. Hoofdbrok van de vergadering: de schoolkinderen die bij de eerste besparingsronde het gelag betalen, doordat de schoolbus wordt afgeschaft. De N-VA fractie hekelde deze beslissing, evenals de wijze waarop die tot stand is gekomen en de communicatie errond. Daarnaast kwam ook de verkavelingsaanvraag Eekstraat aan bod, evenals enkele andere 'varia's'.

SCHOOLKINDEREN BETALEN HET GELAG VAN EERSTE BESPARINGSRONDE - SCHOOLBUS AFGESCHAFT

Het college is dringend op zoek naar centen. De goed nieuwsshow van voor de verkiezingen is niet langer vol te houden en de maskers vallen af. Er is wel degelijk een serieus gat in de begroting (800.000 euro) en om dat te vullen gaat de meerderheid koortsachtig op zoek naar nieuwe bronnen en haalt zij zonder scrupules de hakbijl boven. De schoolkinderen vormen de eerste en gemakkelijkste slachtoffers. Zonder enige vorm van overleg wordt de schoolbus prompt afgeschaft. De kinderen kunnen maar te voet of met de fiets naar school. Men kan maar hopen dat de aankomende winters iets minder bar zullen zijn.

En wat met de verplaatsingen naar het zwembad of andere sportaccommodatie, waarvan we weten dat die in Zele op apegapen ligt en dus buiten de gemeentegrenzen dient te worden opgezocht. En wat met de bosklassen, schoolreizen en dergelijke meer. Gedaan ermee. De scholen moeten maar een oplossing zoeken en daar hebben ze uitgerekend twee maanden de tijd voor want op 1 november zal de bus klaarblijkelijk niet meer rijvaardig zijn.

Schandalig, de manier waarop de scholen door een totaal gebrek aan communicatie zo voor voldongen feiten worden gezet. Besparen op de rug van de schoolkinderen betekent uiteraard en vooral de lasten doorschuiven naar de ouders. Want zij zullen, indien ze hun kinderen willen laten deelnemen aan dergelijke activiteiten, zelf in de buidel moeten tasten. Het hoeft geen betoog dat er velen zullen afhaken omdat er in deze crisistijden moeilijke keuzes zullen moeten gemaakt worden.

N-VA hekelde ook de wijze waarop de beslissing tot stand is gekomen en de communicatie er rond. Immers, de burgemeester heeft dit blijkbaar alleen beslist zonder zelfs het college te vatten. Er is zelfs geen schriftelijke mededeling gebeurd naar de schooldirecties. Pas nadat het extra agendapunt werd ingediend heeft men rap-rap een collegebesluit genomen (op 10 september, zodat de raadsleden het verslag nog niet konden inkijken). Het is nog maar de vraag of de burgemeester en/of het college wel bevoegd is/zijn om dergelijke beslissing te nemen. Het gaat immers over de wijziging van een gemeentelijk reglement uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. De gemeenteraad heeft volheid van bevoegdheid. Ze kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan het college. De wijziging van een gemeentereglement is een bevoegdheid van de gemeenteraad indien dit niet uitdrukkelijk is gedelegeerd aan het college. Wat onzes inziens in casu niet is gebeurd.

Het agendapunt werd uiteindelijk niet goedgekeurd.

VERKAVELINGSAANVRAAG EEKSTRAAT: GOEDKEUREN WEGTRACÉ EN BIJZONDER BESTEK WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN

Hiermee is de kogel wel definitief door de kerk. Het scoutsterrein zoals het er nu nog is zal eerlang aanzienlijk worden weggedrukt door woningbouw en wegenissen. Het is al lang een tragisch verhaal waartegen N-VA zich steeds consequent heeft verzet. Deels met succes overigens want in eerste instantie zou er echt bijna niets meer van overgebleven zijn. Uiteindelijk werd er een soort van compromis bereikt (zeg maar opgedrongen) en werd o.a. het bos alsnog gered. Na inzage van de plannen blijkt bovendien dat de voorziene wegtracé absoluut geen aanleiding geven tot vlot en veilig verkeer. Ook veel sluipverkeer dreigt.

VARIA

- Reeds in de vorige gemeenteraad stelde N-VA de gevaarlijke situatie in de Eikenlaan aan de kaak. Daar werd door een (onder)aannemer een onverlichte container op de openbare weg geplaatst hetgeen levensgevaarlijk is. Thans blijkt ook dat er asbestafval wordt opgeladen in die
open containers hetgeen uiteraard tegen alle reglementen ingaat. N-VA (Bruno & Chris) stelde terecht dat dit niet door de beugel kan. Er werd nogmaals gevraagd om hier strikter op toe te zien want een gelijkaardige situatie doet zich ook voor in de Nieuwe Kouterdreef.

- Deze zomer werd het Centrum van de gemeente overstelpt door een ware duivenplaag. Hoe zit dat met die valkenier, wilde N-VA (Herman) weten. ‘We weten van geen klachten en het contract met de valkenier zal niet worden verlengd’, aldus het lakonieke antwoord. Zelf op jacht gaan?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is